Xem cái ni để dễ ghép đôi cho tụi nó >///<

Từ trái qua phải: Soom Super Gem nam, Migidoll, Dollshe, Supia, Super Gem nữ.

So sánh giữa Soom Mega Gem và Super Gem.

Từ trái qua: Spiritdoll Herculean (75cm), Soom Indealian, Iplehouse EID Model, Iplehouse Super Hero.

Chú thích: Iplehouse EID=70cm, Soom ID72=72cm, Soom Mecha Angel=80cm

Super Gem=65cm, Iplehouse EID=63cm

Bài này được trích từ trang web: bjdcomparisions.tumblr.com

Advertisements